Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

LVB Toegangstechnieken Berlicum
Technische handelsonderneming, groothandel en import.
Groenstraat 28, 5258 TH Berlicum
Telefoon: 073-5031621

 

Artikel 1:
Deze voorwaarden gelden voor alle door LVB Toegangstechnieken gesloten overeenkomsten voor opdrachten en offertes, van koop en verkoop of tot aanneming van werk, tenzij LVB Toegangstechnieken zich tevoren met andere voorwaarden schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voor zover geen afwijkende voorwaarden zijn overheen gekomen gelden de voorwaarden als hierin vervat.

Een koper/opdrachtgever, die eenmaal op de onderhavige verkoopsvoorwaarden van LVB Toegangstechnieken heeft gekocht, wordt geacht ook bij eventueel daarna bij hem mondeling, telefonisch, telegrafisch, per telex, per telefax of per ander communicatiemiddel opgegeven orders, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toestemming van de onderhavige voorwaarden.

Een algemene verwijzing door de koper/opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt door LVB Toegangstechnieken niet aanvaart, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Voorwaarden door kopers/opdrachtgevers op hun briefpapier, orderformulieren e.d. gesteld, zijn voor LVB Toegangstechnieken niet bindend.

 

Artikel 2:
Offertes en/of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Deze zijn geldig gedurende twee maanden naar datum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aanbiedingen “uit voorraad leverbaar” en dergelijke geschieden uitdrukkelijk onder voorbehoud van tussentijdse verkoop aan anderen koper(s) en zolang door voorraad strekt.
Aanbiedingen en toezeggingen van door LVB Toegangstechnieken ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en overige personeel verbinden LVB Toegangstechnieken slechts indien en voor zo ver door LVB Toegangstechnieken schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3:
Offertes en/of aanbiedingen t.b.v. leveren en installeren van goederen zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, enz.

LVB Toegangstechnieken behoud zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen/offerte door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen op geen enkele wijzen gebruik worden. Indien de opdrachten voor de uitvoering van de uitvoering van het werk niet aan LVB Toegangstechnieken wordt gegeven, zal de aanbieding/offerte compleet met ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan hem worden terug gezonden.

Tevens heeft LVB Toegangstechnieken het recht, indien de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding/offerte welke hij heeft kunnen verstrekken in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding/offerte heeft verzocht.

 

Artikel 4:
Gegevens in drukwerk, offertes, aanbiedingen, advertenties, folders of brochures van LVB Toegangstechnieken zijn geheel vrijblijvend en informatief en kunnen zonder voorafgaand bericht door LVB Toegangstechnieken gewijzigd worden. Deze gegevens binden LVB Toegangstechnieken niet.

 

Artikel 5:
Orders zijn voor LVB Toegangstechnieken slechts bindend, indien deze door hem schriftelijk zijn geaccepteerd of feitelijk ten uitvoer worden gebracht.

Tussentijdse wijzigingen en/of annuleringen op verzoek van de koper/opdrachtgever van een door LVB Toegangstechnieken geaccepteerde bestelling kan slechts plaats vinden indien LVB Toegangstechnieken hiermede schriftelijke akkoord gaat en indien koper alle schade en kosten van LVB Toegangstechnieken, winst derving, gevolgschade en toekomstige schade daaronder begrepen, vergoed, een en ander zoals door LVB Toegangstechnieken te bepalen en aan koper/opdrachtgever onverwijld mede te delen.

 

Artikel 6:
Tenzij anders overeengekomen, gelden de genoemde verkoopprijzen of magazijn en zijn gebaseerd op het tijdstip van orderbevestiging gelden verzekeringspremies, vrachtkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen.
Voorkomende wijzigingen in voormelde bedragen kunnen door LVB Toegangstechnieken worden doorberekend.

 

Artikel 7:
Leveringstermijnen die LVB Toegangstechnieken op geeft zijn te alle tijden slechts informatief en nimmer bindend. Overschrijding van de ze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal koper/opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding. Ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Overschrijding van de door LVB Toegangstechnieken opgegeven leveringstermijnen geven de koper/opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

Zodra een gedeelte van een bestelling gereed is, kan dit, naar keuze van LVB Toegangstechnieken, onmiddellijk geleverd worden.

 

Artikel 8:
De omgeving waar geïnstalleerd wordt, dient voor aanvang van de montage door de opdrachtgever voor montage opgeruimd, gereed en geschikt gemaakt te zijn. Het dient vrij te zijn van obstakels in en boven de grond. Onder obstakels wordt o.a. verstaan: puin, boomstronken of wortels, oude funderingen, greppels, hogere waterstand dan 60cm. Beneden maaiveld, ondergrondse leidingen, bestratingen, kortom alles waarvoor hak- en/of breekwerk nodig is. Tenzij dit door LVB Toegangstechnieken geaccepteerd en schriftelijk in de aannemingsovereenkomst is gevestigd.

Het na de uitvoering van de overeenkomst wederom leggen van bestratingen, opruimen en dichtleggen is niet in de overeenkomst en derhalve niet in de prijs in begrepen.
Indien bij graafwerk voor fundatiepuin of andere obstakels worden aangetroffen, kunnen deze door LVB Toegangstechnieken worden verwijderd. Het hierdoor ontstane meerwerk wordt in rekening gebracht.
De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door de koper/opdrachtgever zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

Artikel 9:
Wijzigingen in aangenomen werk, hetzij als gevolg van noodzakelijke of wenselijke wijzigingen van de bouw veroorzaakt door dat de verstrekte gegevens niet juist zijn of niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, behoren wanneer daaruit extra kosten ontstaan, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal door LVB Toegangstechnieken afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Minderwerk zal door LVB Toegangstechnieken naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

 

Artikel 10:
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als afgeleverd beschouwt als het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd - behoudens de werkzaamheden die ten gevolge van overmacht niet uitvoerbaar zijn – en daarvan melding is gedaan aan opdrachtgever.
Indien enig onderdeel buiten schuld van LVB Toegangstechnieken niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

 

Artikel 11:
Alle goederen blijven eigendom van LVB Toegangstechnieken, zolang enige vordering van LVB Toegangstechnieken uit welke hoofden dan ook op koper/opdrachtgever nog open staat. Het is koper/opdrachtgever nimmer toegestaan de aan LVB Toegangstechnieken aldus toebehorende goederen te verkopen.

Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd om, zolang nog niet alle geleverde goederen betaald zijn, aan derden in pand te geven de door LVB Toegangstechnieken geleverde goederen, of als zekerheid, in de ruimste zin des woords, tegenover derden te doen dienen en is, in geval van niet tijdige betaling, gehouden de goederen op eerste aanmaning van LVB Toegangstechnieken aan deze terug te geven. LVB Toegangstechnieken is in geval van weigering daarvan tevens gerechtigd die goederen onmiddellijk weer tot zich te nemen.

Bij doorverkoop wordt LVB Toegangstechnieken rechthebbende op de koopprijs der goederen, terwijl koper/opdrachtgever op de eerste aanmaning van LVB Toegangstechnieken zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan een acte van cessie, waarbij koper/opdrachtgever zijn vorderingen op zijn afnemer cedeert aan LVB Toegangstechnieken, en wel tot het bedrag van de door koper/opdrachtgever aan LVB Toegangstechnieken verschuldigde koopprijs inclusief rente en kosten.

 

Artikel 12:
Transport is te allen tijde voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In geval van transport dienen reclames over ontbreken of beschadigingen van goederen, toe te schrijven aan het transport, door koper/opdrachtgever aan de vervoerder te worden gericht, evenals klachten over aanvullende transportkosten, LVB Toegangstechnieken is voor dergelijke reclames nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 13:
Reclames, die geen betrekkingen op transport, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij LVB Toegangstechnieken binnen 8 dagen na factuurdatum bereiken. Daarna worden geen reclames meer aangenomen en is ieder recht op reclame vervallen.

Op bewerkte, verwerkte, bevuilde, opengemaakte en beschadigde goederen kunnen geen reclames in behandeling worden genomen. Een reclame kan geen invloed uitoefenen op afdoening en betaling van reeds gedane of nog te verrichten leveringen.

 

Artikel 14:
Door de LVB Toegangstechnieken geleverde materialen worden uitsluitend gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, indien en voor zover LVB Toegangstechnieken die fouten op zijn leverancier of fabrikant kan verhalen, zulks ter beoordeling van LVB Toegangstechnieken.

De garantie strekt niet verder dan tot vervanging van de defecte materialen. Voor zover niet anders schriftelijk geregeld, zijn de kosten voor de- en monteren en transport van de onder de garantie ingeleverde en verstrekte goederen voor rekening van koper/opdrachtgever.

De garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal en fabricage, indien LVB Toegangstechnieken gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

De garantie vervalt, indien het betreft fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, of indien koper/opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde materialen heeft verricht of heeft laten verrichten.

 

Artikel 15:
Contracten voor periodiek onderhoud aan de door LVB Toegangstechnieken geleverde goederen worden afgesloten voor een periode van een jaar en kunnen door partijen uitsluitend worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de vervaltermijn per aangetekend schrijven.
In geval deze opzegging niet gebeurt, wordt het contract telkens automatisch, onder overigens dezelfde bepalingen, verlengd voor een jaar.

 

Artikel 16:
Ingeval van installatie door LVB Toegangstechnieken behoort betaling door de opdrachtgever te geschieden: een derde bij het verstrekken van de opdracht, een derde bij de aanvang van de werkzaamheden en een derde bij de oplevering van het werk.

Betalingen van alle facturen dient zonder enige aftrek of compensatie te geschieden binnen veertien dagen, of onder aftrek compensatie van de op de factuur aangegeven korting of kredietbeperking, binnen acht dagen na factuurdatum, door franco remissie.
Voor betaling later dan veertien dagen na factuurdatum is 1,5% rente per maand en/of gedeelte van een maand verschuldigd over een uitstaande factuurbedrag tot de datum van volledige betaling als ook vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €200,- onverminderd de bevoegdheid van LVB Toegangstechnieken om aanvullende schadevergoeding te vorderen, wanneer de kosten een hoger bedrag belopen. Betalingen door koper/opdrachtgever verricht, nadat door of namens LVB Toegangstechnieken krachtens dit artikel hoofdsom, rente en kosten zijn gevorderd, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de kosten, vervolgens op de rente en ten slotte op de hoofdsom.

 

Artikel 17:
Indien normale nakoming van de verplichtingen van LVB Toegangstechnieken door overmacht wordt verhinderd, is de betreffende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden en is LVB Toegangstechnieken ontheven van alle verplichten tot levering en niet verplicht tot enige schadevergoeding aan koper/opdrachtgever behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens LVB Toegangstechnieken .

Als overmacht wordt beschouwt elke onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze geacht kan worden te zijn verhinderd of belemmerd, in ieder geval gebeurtenissen zoals stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, natuurrampen, opstanden en oorlogen, gebreken in te verwerken grondstoffen, zowel ten aanzien van LVB Toegangstechnieken als bij zijn leveranciers en vervoerders.
Ook het in gebreken blijven van leveranciers of het stoppen van leveranties aan LVB Toegangstechnieken ontheft hem van de ten aanzien van de levering gestelde verplichtingen en verplicht hem niet tot enige schadevergoeding aan koper/opdrachtgever.

 

Artikel 18:
LVB Toegangstechnieken heeft ten alle tijden het recht enige levering te weigeren of enige betaling vooraf onder rembours te verlangen indien LVB Toegangstechnieken de solvabiliteit van koper/opdrachtgever niet of niet meer voldoende acht of indien koper/opdrachtgever aan de voorschriften van LVB Toegangstechnieken niet in acht neemt. Alsmede indien de koper/opdrachtgever geen zekerheid kan stellen op eerste verzoek daartoe door LVB Toegangstechnieken.

 

Artikel 19:
Koper/opdrachtgever is onder alle omstandigheden gehouden te goederen te accepteren en ten volle te betalen en is, bij gebreken hiervan, tot volledige schadevergoeding verplicht. Vanaf het moment van de koop/opdracht is ieder risico voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 20:
Behoudens de garantie verplichten is LVB Toegangstechnieken nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Voor geen enkele aanspraak, inbegrepen aanspraken voor vergoedingen van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende goederen of behandeling van bedrijfsbelangen of bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper/opdrachtgever of bij derden (gevolgschade) veroorzaakt, is LVB Toegangstechnieken aansprakelijk.

De koper/opdrachtgever is verplicht LVB Toegangstechnieken te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten welke voor LVB Toegangstechnieken mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvan LVB Toegangstechnieken in gevolgen deze voorwaarden tegenover de koper/opdrachtgever niet aansprakelijk is.

LVB Toegangstechnieken is niet aansprakelijk wegens schending van octrooi of licenties van derden door het gebruik van gegevens welke door LVB Toegangstechnieken vanwege de koper/opdrachtgever ter uitvoering van opdrachten of wederverkoop zijn verstrekt.

 

Artikel 21:
Indien koper/opdrachtgever:

Enige verplichting krachtens en tussen LVB Toegangstechnieken en koper gesloten overeenkomst of krachtens deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet geheel nakomt; en/of
Enig opvorderbaar bedrag onbetaald laat en/of surseance van betaling aanvraagt en/of in staat van faillissement wordt verklaard en/of onder curatelen wordt gesteld en/of zijn onderneming liquideert of de zeggenschap daarin overdraag; en/of
Overlijdt,

Is LVB Toegangstechnieken bevoegd de overeenkomst zonder enige aanmaning en zonder dat daartoe in gebrekenstelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren en terug te vorderen de nog bij koper/opdrachtgever aanwezige en door LVB Toegangstechnieken geleverde goederen te crediteren tegen marktwaarde op de nog openstaande vorderingen van LVB Toegangstechnieken jegens koper/opdrachtgever, onverminderd de verplichting van koper/opdrachtgever alle als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst door LVB Toegangstechnieken geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

In alle genoemde gevallen is elke vordering die LVB Toegangstechnieken op de koper/opdrachtgever heeft of verkrijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 22:
Te alle tijden is het Nederlands recht van toepassing op enige overeenkomst, rechtshandeling of offerte waarbij LVB Toegangstechnieken partij is of die van LVB Toegangstechnieken afkomstig is.
Alle geschillen, zonder uitzondering, die naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of enig gedeelte daarvan van toepassing zijn, zullen naar Nederlands recht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch worden berecht.